Slutprodukter – ibog & multimodal model

Projektet har undersøgt, hvordan et multimodalt læremiddel kan støtte de læse- og skriveudfordrede elever på EUD.

Et multimodalt læremidddel

Samarbejdet mellem UC Syd, forlaget Praxis og 3 forfattere har resulteret i et eksempel på et sådant multimodalt læremiddel: ibogen mmeud.dk til tømreruddannelsen – få gratis adgang via forlaget Praxis!

Det faglige udvalg Byggeriets Uddannelser har været med til at kvalificere produktet undervejs og bidrager til udbredelsen af konceptet.

Et temahæfte

Resultaterne er publiceret i et temahæfte, der går i dybden og giver et eksempel på et undervisningsforløb, der bygger på et multimodalt læringsdesign.

Fagbog eller læremiddel?

De materialer der bruges i undervisningen på EUD bærer ofte præg af at være mere fagbøger frem for egentlige læremidler. Men hvad er forskellen?

Fagbogen er ofte skrevet af en fagperson, der udvælger og formidler et fagligt stof og henvender sig først og fremmest til andre fagpersoner omkring et særligt emne. Ofte mangler fagbogen det særlige blik for modtagerens forkundskaber eller evner, og tager ikke højde for en læse- eller læringsproces. Formidlingen i en fagbog er ofte primært tekst, suppleret med billeder. Teksterne er ofte komplekse og noget svære at læse, da de kræver en vis forudgående viden for at forstå og bearbejde det læste indhold.

Et læremiddel har i modsætning til fagbogen også et særligt blik på modtageren af det faglige indhold. Læremidlet har en “synlig iboende didaktisk intention”. Denne iboende didaktiske intention er blandt andet en stilladsering af det faglige indhold, med udgangspunkt i en tydelig målsætning og progression, en række tilknyttede aktiviteter samt hjælp til læse- og forståelsesstrategier i forhold til indholdet.

I og udenfor iLæremidlet

Brugere af læremidler bør være opmærksomme på en didaktisering i iLæremidlet og af iLæremidlet, samt hvordan der kan dannes bro imellem didaktikken og læremidlet – gennem stilladsering af elevernes læring (for uddybning, se temahæfte).

Et multimodalt læringsdesign

Læremidlet i sig selv er ikke nok, men skal iscenesættes af faglæreren i undervisningen. For at faglæreren kommer godt i gang er det nødvendigt at skabe et tæt samarbejde mellem læsevejlederen og faglæreren.

En del af læsevejlederens faglighed består netop i at have blik for elevens strategier og metoder i forhold til tilegnelsen og “læsningen” af multimodale læremidler. Hvor faglæreren har blik for udvælgelse og præsentation af det faglige stof, som eleven skal lære, har læsevejlederen blik for, hvordan det faglige stof kan afkodes, analyseres, systematiseres og omskabes for at give mening for eleven.

Under afprøvning på et eksemplarisk forløb er MMEUD.dk blevet inddraget i undervisningen som en del af et multimodalt læringsdesign. Læs mere.

Læsevejlederen og lærervejledningen

Der udvises en en stor positiv effekt, når faglæreren støttes af en ressourceperson i at tilrettelægge og evaluere undervisningspraksis med iLæremidlet. Det anbefales, at læsevejlederne inddrages i denne proces.

Læsevejlederen er en ressourceperson  med et særligt blik for, hvordan stilladserende elementer kan indlejres i undervisningen, således at eleverne støttes. Samarbejdet med læsevejlederen kan have mange former, men det er helt centralt, at læreren gennem samarbejdet med læsevejlederen klædes på til den særlige didaktik, der er forbundet med inddragelsen af digitale, multimodale læremidler i undervisningen. Målet er at faglæreren på sigt bliver uafhængig af læsevejlederens støtte.

Læremidlet bør kunne levere en udførlig lærervejledning til læreren. En sådan vejledning kan både indeholde vejledninger til den konkrete brug af læremidlet, men bør også tydeligt vise den påtænkte didaktiske intention. Der kan her tænkes i, hvordan lærervejledningen kan give faglæreren inspiration til aktiviteter i sin undervisning eller anvise fokuspunkter i forhold til lærerens støtte af de læse- og skriveudfordrede elever. Lærervejledningen bør også indeholde eksempler på, hvordan samspillet mellem teori og praksis kan tydeliggøres for eleverne.

“Vi lærer med hænderne”

Der er i høj grad brug for mere end at “sætte strøm til fagbogen”. Der skal tænkes i, hvordan faglæreren i højere grad kan støtte eleverne i deres bearbejdning og systematisering af stoffet. Faglæreren har sit faglige stof på plads, men mangler redskaber og stilladser til at formidle sin viden til eleverne i en tid, hvor den viden de skal tilegne sig, både er øget i mængde og kompleksitet. Det digitale løser ikke dette problem i sig selv, men kan ved bevidst og struktureret brug understøtte faglærerens undervisning og elevens læring.