Formål og udbudsmateriale

Som en del af satspuljeaftalen 2011 vedtog man at etablere en pulje på 7,6 mio. kr. til en styrket indsats for læse- og stavesvage unge. Indsatsen skal bidrage til at fastholde læse- og stavesvage elever i uddannelse.

Puljen tænkes anvendt til støtte for at udvikle praksisnære læringsaktiviteter, gerne understøttet af it, for unge med læse- og stavevanskeligheder, herunder forpraktikanter eller trainees samt elever på produktionsskole, erhvervsgrunduddannelse eller erhvervsuddannelse.

Ansøgninger til puljen var indkaldt med ansøgningsfrist den 1. marts 2013. Efter en intern vurdering af ansøgningerne vil indstilling om udmøntning blive sendt til satspuljeordførernes godkendelse.

Programmet opfordrer til aktiviteter, der retter sig mod at støtte elever med funktionelle læse-/skrivesvagheder. Videreudvikling af midler og metoder til eksplicit støtte af ordblinde elever er ikke omfattet af programmet. Programmet retter sig således kun mod elever med konstateret dysleksi (ordblindhed) i det omfang programmets resultater også tilgodeser disse elever.

Udbudsmaterialet med vejledning til projektplan er offentliggjort på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside pr. 18. januar 2013.