Kursusdag for faglærere

I anledning af arbejdet med de lokale læsehandlingsplaner for EUC Nord og partnerskolen EUC Nordvest, afholdt projektet d. 24. feb. 14 et seminar for skolens faglærere.
Seminaret vil gå over i et kursusforløb over 3 dage henover foråret 2014. Temaet var Gråzonesprog, med bl.a. oplæg ved Ibenisha Svensson.

Første kursusgang

Som opfølgning på arbejdet med gråzonesprog arbejdes der videre på det med en konkret opgave ud fra en faglig tekst fra skolens hjemmeside. Teksten markeres med både gråzonesprog, hverdagssprog og fagsprog. På kursusdagen får faglærerne præsenteret nogle føraktiviteter – opgaver udarbejdet af to faglærere. Som hjemmearbejde skal faglærerne udfærdige et undervisningsforløb med føraktiviter inden for deres fagområde, samt bidrage med flere ideer til andre føraktiviteter.

Anden kursusgang

Faglærernes hjemmeopgaver med FØR-aktivieter gennemgås, og der gives positiv respons på de forbedringer der er sket. Derefter samles opgaverne i en fysisk kasse, som placeres på lærerværelset. Derved kan opgaverne bruges af alle. Derefter er dagens punkt tips til bedre udformning af fagtekster eller Power Points. Hjemmearbejdet er denne gang at faglærerne skal medbringe en fagtekst eller en Power Point, som er forbedret og den skal fremlægges for de andre.

Tredje gang

Faglærerne fremlægger de reviderede fagtekster og Power Points. Det er også her vigtigt at fokusere på de positive ændringer der er sket, og rose for det forbedrede helhedsindtryk.
En ekspert informerer herefter om IT- rygsækken. Først med en demonstration af It rygsækkens indhold, dernæst beretter hun om aktuelt nyt såsom scannerpen, og til sidst vises også forskellige faglige ordbøger, samt at eleven kan fremstille sine egne ordbøger.

Efter kursusgangene foretages ad hoc besøg i afdelingerne for at holde læsevejledningen vedlige og implementeret i organisationen.