Resultater og effekt af testforløb

Den brede afprøvning af screeningen bidrog dels til sikring af kvaliteten og dels til kendskabsniveauet for screeningsværktøjet. Der var udbredt tilfredshed med både det tekniske setup og med værdien af de leverede data, overskueligheden og anvendeligheden. De mange gennemførte test og mange tilbagemeldinger har resulteret i kvalitetsudvikling med justeringer i opgaveformuleringer, layout og teknisk afvikling.

På erhvervs- og produktionsskoler

”En rigtig fin test. Vi oplever den som et godt værktøj i forhold til hurtigt at kunne sætte ind over for elever med skriftsprogsvanskeligheder, samt få et præcist billede af hvori problemet består. Det er af stor vigtighed for os, at kunne finde de elever i løbet af den første uge, og ikke som nu efter 1,5 måned.” (Asmildkloster Landbrugsskole)

Blandt testskolerne har der overvejende være EUD-skoler, men der har også været produktionsskoler, som har set værdien af screeningen:

”Jeg er super glad for værktøjet, og det er en stor hjælp i danskundervisningen på en produktionsskole, hvor der er stor og hyppig udskiftning af elever. En god screening er her rigtig vigtig.” (Produktionsskolen Midt)

Vejledende grænseværdier

Den omfattende testning har desuden bidraget til, at det har været muligt med opbakning fra testskolerne at fastsætte vejledende græseværdier for, hvilke elever i den lave ende af skalaen (50 %), der bør SPS-testes (specialpædagogisk støtte: kompenserende værktøjer fx i form af it-rygsæk).

Det drejer sig om ca. 23 % af eleverne. Erfaringsmæssigt opdages gennem screening ca. 7 %, der ikke i grundskolen er blevet afdækket som elever med behov for kompenserende udstyr og støtte. Yderligere ca. 7 % af de 23 % møder allerede med kompenserende udstyr og støtte, der er tildelt i grundskolen.

Desuden har man kunnet fastsætte grænseværdier i den høje ende af skalaen (80 %) for elever, der har læse-, skrive- og lyttekompetencer, der sætter dem i stand til at få fuldt udbytte af læsning af undervisningsmidlerne og af undervisningen.

I forbindelse med afprøvningen blev meldt ud, at grænsen ville ligge helt oppe på 85 %. Men de efterfølgende analyser viser, at grænsen i forhold til B2-niveauet kan lægges på 80 %. En grænse på 85 % vil indsnævre den øverste gruppe til 7 – 9 % svarende til den andel af EUD-elever, der er startet på uddannelsen med karakteren 7 eller derover i folkeskolens afgangsprøver. Og det er selvsagt ikke hensigtsmæssigt, idet denne gruppe ligger noget højere end B2-grænsen.