I fortsat fremtidigt drift

Screeningsværktøjet bliver stillet gratis til rådighed for landets EUD-skoler i 2015, herefter kan skolerne mod et mindre bidrag til vedligehold af testen og driften af servere m.m. fortsat kunne anvende testen.

Integrationen med Elevplan og UNI-Login har lettet hele den administrative proces omkring screeningen væsentligt. I Elevplan er det muligt via en skemabrik at linke direkte til screeningen, og via UNI-Login er skabt en integration, der dels sikrer start af testen umiddelbart uden ekstra login og dels sikrer en organisering af testdata i den klassestruktur, som skolerne allerede anvender i fx Elevplan.

Århus Købmandsskole anvender allerede nu testen over for samtlige nye EUD-elever. Det resulterer fx i mere kvalitet i klasseformering, afdækning af et stort antal elever med behov for SPS-støtte og det bidrager med værdifuld viden, som læsevejlederne formidler til teams, faglærere og dansklærere, der formidler resultater og oversigter til eleverne. Derudover har fx Tietgenskolen, Frederikshavns Handelsskole og Teknisk Skole Silkeborg anvendt testen i stor skala og med positive resultater.

Endelig bliver screeningsværktøjet en integreret del af Den sproglige dimension / projekt Gråzonesprog, som starter primo 2015 og som involverer i første omgang 13 erhvervsskoler. Her vil screeningen indgå som optakt til og nødvendig baggrundsviden for projektdeltagerne i arbejdet med værktøjer og metoder til at adressere problemet med mange elevers manglende sproglige kompetencer.