Projekternes slutprodukter

Bedre faglig læsning og skrivning på erhvervsuddanneslerne har resulteret i et stort antal slutprodukter, udviklet og afprøvet i de 12 projekter. Produkterne er generiske. De er altså beskrevet på en sådan måde, at de kan overføres til anden praksis end der, hvor de er udviklet.

Produktporteføljen spænder vidt og er bredt anvendelig. Produkterne består af flere analyser, screeningsværktøjer til forskellige formål, en lang række multimodale læringsmidler og læringsforløb med samme. Desuden er der udviklet diverse vejledninger og faglærerkurser/-workshops til anvendelse af materialerne, såvel som modeller til at fremme implementering af læsevejledning og af multimodal læring.

Produkterne er her listet op i de temagrupper og projekter, hvor de er udviklet. Produktoversigten er angivet i den detaljeringsgrad, som projekterne selv har valgt. Dvs. der kan være enkelte produkter, som reelt består af en række delprodukter.

Tema Screening

Aarhus Købmandsskole læs mere om projektet og download slutprodukter

 1. Et digitalt sprogtestvæktøj der afdækker elevens færdigheder inden for Læsning, Skrivning og Lytning (samt Tale) i forhold til den europæiske referencerammes niveau B2. Med screeningsresultater i form af grafiske profiler. Til anvendelse i alle uddannelser på erhvervsuddannelserne.
 2. En vejledning til tolkning af og handling på baggrund af screeningsresultaterne

SOSU Sjælland  læs mere om projektet og download slutprodukter

 1. LV-scanner: Et strategisk instrument til afdækning af skolens implementeringsgrad for læsevejledning, inkl. guide og grafisk omsætning af resultater
 2. En folder om LV-scanner

Tema multimodale læremidler

Roskilde Handelsskole & TietgenSkolen  læs mere om projektet RHS og download slutprodukter og om projektet TietgenSkolen

 1. En multimodal online ordbog med en tekstdel, en lyd del og en visuel del, som billede eller film
 2. Erfaringer med brug af ordbogen og anbefalinger

SOSU Sjælland læs mere om projektet og download slutprodukter

 1. Multimodale læremidler: 2 selvinstruerende videoer (om ionforbindelser og tallenes positionssystem), en række matchspil (i analog og digital form), et inspirationskatalog i form af en I-bog – udarbejdet sammen med Munksgaard forlag
 2. En didaktisk undervisningsmodel for eksperimenterende naturfagsundervisning

Marienlyst PS  læs mere om projektet og download slutprodukter

 1. 7 undervisningsforløb med elevproduktioner på specialfremstillet site marienlystphs.dk. Med app-guides til præsentationsformer: lommefilm, logbog, stopmotion film, billedserie, tegneserie, rap/sang, artikel og spørgeskema
 2. Lærervejledning til værkstedslederne

UC Syd  læs mere om projektet og download slutprodukter

 1. Unikt eksemplarisk eksempel på et multimodalt ilæremiddel, frit tilgængeligt online
 2. Et temahæfte som en manual med beskrivelser og principper for et godt multimodalt og digitalt læremiddel. Frit tilgængeligt.
 3. En model for, hvordan multimodale læringsdesign indtænker multimodale læringsressourcer og aktiviteter, der understøtter læse- og skriveudfordrede elever

TEMA I DEN FAGLIGE UNDERVISNING

EUC Nord  læs mere om projektet og download slutprodukter

 1. 3 kursusgange for faglærere om gråzonesprog, før-under-efter aktiviteter, lærerproduktioner, ordblindhed
 2. Frit tilgængeligt kursusmateriale
 3. Lektiecafé: 2 dage / ugen á 3 timer, med opgavematerialer

ZBC  læs mere om projektet og download slutprodukter

 1. Undersøgelsesmaterialer: Spørgeskemaer til lærere og elever, samt opsamlingsskema
 2. Materialer til workshops: Invitation, inspirationsmaterialer
 3. Analyse af undersøgelsesresultater
 4. En overordnet model for hele ZBC samt modeller tilpasset de enkelte afdelinger for at imødekomme forskellene i afdelingernes kønsmæssige sammensætning samt specifikke kultur
 5. En folder med læsevejlederens funktionsbeskrivelse på alle 3 lokaliteter
 6. En folder med ”de gode råd” til faglærerne i de forskellige kulturer omkring vejledning af gråzone-elever

SOSU Fyn  læs mere om projektet og download slutprodukter

 1. Aktionslæringsmodel til implementering af læsevejledning via aktionslæring, afprøvet og justeret undervejs
 2. Faglærerforløb med 16 undervisere og på alle trin på afdelingen
 3. Multimodale læremidler på EMU med en række materialer: Læsevejledning via aktionslæringsmetoden”, “Faglig skrivning på social- og sundhedsuddannelserne”, “Knogler, muskler og led – et forløb på grundforløbet”, “Padlet i den faglige undervisning”, samt små om kroppen, til dansk og til engelsk
 4. Brochurer til faglærere om faglig læsning og om fremstilling af undervisningsmateriale
 5. Materialer til naturfagsside hos Forlaget Munksgaard

Mercantec  læs mere om projektet og download slutprodukter

 1. En ”kogebog” som udgangspunkt for tilsvarende arbejde i andre afdelinger og på andre skoler, indeholdende modeller for undervisningsforløb, hvor der arbejdes med faglig læsning og skrivning
 2. Varierede opgaver udarbejdet af faglærere, som kan omsættes til andre fag / emner / områder
 3. Eksempler på skrive-skabeloner, der kan bruges til at lette og fremme elevernes faglige skrivning
 4. Tilbud om workshops og erfa-møder på andre erhvervsskoler, på baggrund af projektets erfaringer og resultater

PS Favrskov  læs mere om projektet og download slutprodukter

 1. En model til og eksempler på, hvorledes en udvikling af værkstedslærerens didaktiske kompetencer til at tilrettelægge værkstedsundervisningen, med et fokus på faglig læsning og skrivning kan understøttes
 2. En folder om projektet, rettet mod produktionsskolernes forstandere
 3. En ny produktionsskole portal på emu.dk
 4. En lang række undervisningsforløb med relation til læsning, skrivning og værkstedets basisproduktion
 5. Kompetencebevis og kompetencetavle i retningen mod at integreret et fokus på læsning og skrivning

Følgeskoler  læs mere om projektet og download slutprodukter

 1. Pyramidmodellen til lokal udvikling og implementering af læsehandlingsplaner
 2. Erfaringer med eksterne skoler ang. implementering af læsehandlingsplaner